poniedziałek, 27 maja, 2024
Oświata w Czerwonaku

Wyprawki 2017

 „WYPRAWKA SZKOLNA” 2017/2018

 

Rządowy program pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949),

 

 

PRZEZNACZENIE DOFINANSOWANIA

 

1. NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (za wyjątkiem ćwiczeń)

uczniom i młodzieży klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

– słabowidzącym,

– niesłyszącym,

– słabosłyszącym,

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

– z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

 

2. NA ZAKUP MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH (materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej)

uczniom i młodzieży klas I-III szkół podstawowych, klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy:

 

– z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

Wyżej wymienieni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do klas I – III szkoły podstawowej, mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku, gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – „Nasz szkoła”, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 

 

 

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY:

 

1. Na WNIOSEK rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

2. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2017/2018.

 

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 i 949), wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU: do dnia 11 września 2017 r.

 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym   lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego i technikum.

do kwoty 445 zł

 

 

ROZLICZENIE ZAKUPU

 

1. Zwrot kosztów zakupu następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

2. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna dziecka, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie (druk do pobrania).

3. W przypadku zakupu zbiorowego zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego następujące informacje:

  1. imię i nazwisko ucznia,

  2. nazwa i adres szkoły,

  3. klasa, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018,

  4. wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,

  5. kwota zakupu,

  6. data zakupu,

  7. czytelny podpis osoby (podmiotu), która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

 

UWAGA!

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie w roku szkolnym 2017/2018.

 

DRUKI DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA:

wniosek.doc

oświadczenie.doc

 

 

Skip to content