sobota, 20 kwietnia, 2024
Oświata w Czerwonaku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – DOWÓZ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Numer referencyjny: SAPO.251.1.2018

 

Czerwonak, dnia 19 listopada 2018 roku

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Gminy Czerwonak do specjalistycznych placówek oświatowych w Poznaniu i w innych miejscowościach na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 23 grudnia 2019 roku w dniach, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, zgodnie z kalendarium roku szkolnego 2018/2019 oraz 2019/2020.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 listopada 2018 roku pod numerem 649641-N-2018.

 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wszczyna przedmiotowe postępowanie w trybie Przetargu Nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, gdzie jego szczegółową treść można pobrać tutaj.

 

Termin składania ofert upływa dnia 27 LISTOPADA 2018 roku o godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 LISTOPADA 2018 roku o godz. 12:15

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku, Ul. Leśna 8, 62-004 Czerwonak).

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

Ogłoszenie o zamówieniu_WWW

SIWZ dowóz dzieci (ZIP)

************************************

29 listopada 2018 roku

Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

można pobrać poniżej (Zbiorcze zestawienie ofert)

Zbiorcze zestawienie ofert

 

************************************

11 grudnia 2018 roku

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty można pobrać poniżej (informacja o wyborze).

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content