sobota, 22 czerwca, 2024
Oświata w Czerwonaku

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
z siedzibą ul. Gdyńskiej 53, 62-004 Czerwonak

 

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

 

I WSKAZANIE ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku, dalej SAPO. Dane do korespondencji:
ul. Gdyńska 53, 62-004 Czerwonak, adres e-mail: biuro@sapo.edu.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 61 8120 121.

II WSKAZANIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

SAPO wyznaczyła inspektora ochrony danych (IOD), z którym możecie się Państwo kontaktować, w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji:
ul. Gdyńska 53, 62-004 Czerwonak lub adresem e-mail: iodo@czerwonak.pl. 

III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

SAPO jest jednostką organizacyjną gminy Czerwonak, nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą na zasadach określonych dla jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

 

SAPO działa w szczególności na podstawie przepisów:

 

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
 2. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
 3. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela;
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
 5. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
 6. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
 7. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej.

 

Dane osobowe w SAPO przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:

 

  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

IV OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów na podstawie, których jest określona działalność SAPO. Dane osobowe mogą pochodzić z dostępnych zbiorów, z systemów informatycznych, do których podmiot publiczny ma dostęp zgodnie z przepisami prawa lub od osób trzecich i innych podmiotów.

 

V INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.

 

VI OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej
w formie papierowej i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983  roku o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

VII PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych
  w art. 21 RODO.

 

Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych oraz ich archiwizacji.

 

VIII PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

IX PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

 

X PROFILOWANIE/PRZEKAZYWANIE POZA EOG

Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

XI PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Skip to content