piątek, 21 czerwca, 2024
Oświata w Czerwonaku

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rekrutacja 2024/25

Zasady rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2024/25 – pdf, 103KB

Zarządzenie Wójta Gminy Czerwonak ws. rekrutacji w roku szkolym 2024/25 – pdf, 2MB

Wniosek o przyjęcie do przedszkola – 2024/25

 Rekrutacja 2023/24

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI W GMINIE CZERWONAK ZAKOŃCZONA

Uprzejmie informujemy, że została zakończona rekrutacja do przedszkoli publicznych w Gminie Czerwonak w systemie elektronicznym. Wszystkie dzieci, których wnioski zostały złożone,  zakwalifikowano do jednego z trzech wybranych przez rodziców przedszkoli. Dla pięciorga dzieci Wójt wskazał miejsce w jednym z publicznych przedszkoli, które dysponowało miejscami, gdyż w wyniku rekrutacji nie zakwalifikowały się one do żadnej placówki.

Wobec powyższego nie będzie w Gminie Czerwonak uruchamiana rekrutacja uzupełniająca.

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2023/24 – pdf, 100KB

Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Czerwonak ws. rekrutacji w roku szkolnym 2023/24 – skan pisma, pdf, 2MB


Rekrutacja 2022/23

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI W GMINIE CZERWONAK ZAKOŃCZONA

Uprzejmie informujemy, że została zakończona rekrutacja do przedszkoli publicznych w Gminie Czerwonak w systemie elektronicznym. Wszystkie dzieci, których wnioski zostały złożone,  zakwalifikowano do jednego z trzech wybranych przez rodziców przedszkoli. Dla piątki dzieci Wójt wskazał miejsce w przedszkolu, gdyż w wyniku rekrutacji nie zakwalifikowały się do żadnej placówki.

Wobec powyższego nie będzie w Gminie Czerwonak uruchamiana rekrutacja uzupełniająca.


ZARZĄDZENIE NR 29/2022
WÓJTA GMINY CZERWONAK
z dnia 31.01.2022 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i klas pierwszych szkól podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czerwonak, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834) oraz art. 154 ust. I pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023, a także podaje się kryteria brane pod uwagę
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Czerwonak, stanowiące załącznik nr I do zarządzenia.
§ 2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023, a także podaje się kryteria brane pod uwagę
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czerwonak, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Czerwonak.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Zarządzenie NR 29/2022 Wójta Gminy Czerwonak – skan pisma, pdf, 3MB

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli – pdf, 101KBZARZĄDZENIE NR 30/2021 WÓJTA GMINY CZERWONAK 

z dnia 27.01.2021 r

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwonak, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Treść zarządzenia TUTAJ


Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022, do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czerwonak

 

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Czerwonak zostanie przeprowadzona elektronicznie z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

  1. Zasady obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
  2. Dzieci kontynuujące edukację.

Rodzice, których  dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym publicznym przedszkolu, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu. Deklaracja ma formę pisemną i jej wzór określa publiczne przedszkole.

  1. Dzieci zapisywane po raz pierwszy. 

Rodzice, zapisując dziecko do publicznego przedszkola, mogą to zrobić w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.gminaczerwonak.przedszkola.vnabor.pl. Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).  

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie, bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w przedszkolu pierwszej preferencji.

Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego wniosku do przedszkola spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

  1. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie jako pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

Aby dziecko zostało przyjęte, rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument  Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, co oznacza, że  dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

 

Skip to content