niedziela, 21 kwietnia, 2024
Oświata w Czerwonaku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Oświata Czerwonak

SAPO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oświata Czerwonak.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-04-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Linki do dokumentów do pobrania powstałych przed 2022r. nie posiadają w większości przypadków informacji o formacie, rozmiarze i języku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Godawa.
 • E-mail: edyta.godawa@sapo.edu.pl
 • Telefon: 61 8120121

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor SAPO w Czerwonaku
 • Adres: ul. Gdyńska 53, 62-004 Czerwonak
 • E-mail: biuro@sapo.edu.pl
 • Telefon: 61 8120121

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 53, 62-004 Czerwonak.

Opis dostępności wejścia do budynku:

Budynek posiada 1 wejście bezpośrednie z zewnątrz do budynku. Do wejścia głównego można dostać się schodami lub podjazdem dla wózków. To wejście stanowi jednocześnie wyjście ewakuacyjne.

Nad wejściem głównym nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome  

i słabowidzące. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.

SAPO mieści się na 1 i 2 piętrze. Wchodząc głównym wejściem, trzeba kierować się na lewo. Komunikację pionową w budynku zapewnia  drewniana klatka schodowa. Na poziomie I piętra swoje biura mają dyrektor SAPO oraz Kadry, Płace i Oświata. Na poziomie II piętra znajdują się biura księgowości. Budynek nie posiada windy zewnętrznej ani wewnętrznej. Na parterze budynku oddano do użytkowania biuro obsługi klienta dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością ruchową (biuro znajduje się na parterze, po lewej stronie budynku, ma osobne wejście oraz podjazd dla wózków)

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na 3 miejscach postojowych, wydzielonych i oznaczonych przy budynku. Miejsca postojowe są oznaczone oraz w całości dostosowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Osoba z psem asystującym po spełnieniu wymogów ustawowych może wejść do siedziby SAPO.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w SAPO w Czerwonaku mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w formie online.

W SAPO w Czerwonaku nie ma takich dostosowań jak: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Na parterze, na wprost głównego wejścia, znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Do siedziby SAPO w Czerwonaku można dojechać:

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 20 metrów od budynku, a przystanek kolejowy przy budynku.

Przystanek linii autobusowej nr. 341, 342 i 312.

Bus nr. 396,394 i 388.

Przystanek kolejowy – Koleje Wielkopolskie wg. rozkładu.

Skip to content