poniedziałek, 22 lipca, 2024
Oświata w Czerwonaku

Pomoc materialna dla uczniów

I. POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, niż dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

II. ŚWIADCZENIAMI POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM SĄ:

stypendium szkolne

zasiłek socjalny

III. ŚWIADCZENIAMI POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM SĄ:

stypendium szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

  1. stypendium Prezesa rady Ministrów;
  2. stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  3. stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Skip to content