wtorek, 21 maja, 2024
Oświata w Czerwonaku

Tekst odczytywalny maszynowo

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych obejmuje swoją działalnością szkoły podstawowe i przedszkola.
Siedziba jednostki mieści się w Czerwonaku przy ulicy Gdyńskiej 53 (I i II piętro budynku dworca kolejowego na stacji Czerwonak).
Przedmiot i zakres działania:
1. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w imieniu Gminy, jako organu prowadzącego
szkoły podstawowe i przedszkola wykonuje zadania w zakresie kompleksowej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej publicznych placówek oświatowych.
2. Do podstawowych zadań Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych należy:

1) w zakresie finansowym:
a) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych,
b) przeprowadzanie operacji bankowych jednostek oświatowych – na podstawie upoważnienia dyrektora obsługiwanych jednostek,
c) prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków osobowych i rzeczowych,
d) sporządzanie obowiązujących sprawozdań z realizacji zadań rzeczowych, zatrudniania
i wynagrodzeń,
e) opracowywania projektów planów dochodów i wydatków budżetowych Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku oraz koordynowanie prac związanych
z opracowywaniem projektów planów finansowych placówek oświatowych, w oparciu o wytyczne Wójta Gminy w tym zakresie,
f) opracowywanie planów i analiz ekonomicznych,
g) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli oraz pożyczek mieszkaniowych,
h) nadzorowanie prawidłowości dysponowania przyznanymi szkołom i przedszkolom środkami
finansowymi oraz gospodarowania mieniem,
i) rozliczanie dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inny podmiot niż jst.;

2) w zakresie spraw administracyjno-kadrowych:
a) planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych Gminy,
b) koordynowanie rekrutacji do placówek oświatowych,
c) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku,
d) organizowanie spójnej polityki kadrowej w placówkach oświatowych,
e) weryfikowanie i opiniowanie projektów organizacyjnych placówek oświatowych oraz aneksów
sporządzanych w trakcie roku szkolnego, w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz pod kątem zabezpieczenia środków finansowych, do zatwierdzania przez Wójta,
f) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na wyłanianie kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych oraz spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorów tych placówek,
g) przygotowanie projektów oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli wynikających z art. 6a ust. 6 Karty Nauczyciela,
h) prowadzenie spraw związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
i) udzielanie pomocy dyrektorom placówek oświatowych w zakresie prowadzenia spraw kadrowych
nauczycieli oraz podległych pracowników administracji i obsługi,
j) ustalanie priorytetów oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego pracowników
pedagogicznych,
k) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przygotowywanie zaświadczeń o wpisie,
odmowie dokonania wpisu lub skreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

3) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
a) koordynowanie organizacji i przebiegu inwentaryzacji składników majątku placówek oświatowych,
b) koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych placówek oświatowych,
c) sporządzanie wniosków w sprawach pozyskiwania środków krajowych oraz funduszy unijnych na cele oświatowe oraz pomoc dyrektorom placówek oświatowych w opracowywaniu wniosków własnych,
d) wykonywanie innych zadań związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz środków
krajowych z zakresu zadań oświatowych,
e) realizacja zadań przypisanych organowi prowadzącemu w zakresie realizacji przepisów ustawy o
systemie informacji oświatowej i udzielanie pomocy obsługiwanym placówkom oświatowym,
f) monitorowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowanych na pobyt stały w Gminie Czerwonak,
g) prowadzenie spraw z zakresu organizacji i finansowania dowożenia uczniów do szkół,
h) prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
i) przygotowanie projektów aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) dotyczących organizacji szkół i
przedszkoli,
j) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy.

Kontakt z SAPO:

Nr telefonu: 61 81 20 121
Kontakt do nas: biuro@sapo.edu.pl
Strona: www.oswiataczerwonak.pl
Adres do korespondencji: ul. Gdyńska 53, 62-004 Czerwonak.

Skip to content