wtorek, 23 lipca, 2024
Oświata w Czerwonaku

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

I. PODSTAWA PRAWNA

Art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

 

Gmina zapewnia bezpłatny przewóz i opiekę:

1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,

2. uczniom niepełnosprawnym do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia,

3. dzieciom i młodzieży  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia,

4. dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 25 rok życia.

 

Jeżeli dowóz zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej (na podstawie złożonego wniosku). Zwrot kosztów przejazdu odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Czerwonak a rodzicem/prawnym opiekunem dziecka.
 

 

II. ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA

1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla

    dziecka niepełnosprawnego przysługuje rodzicom dziecka/prawnym opiekunom.

2. W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego, rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 15 sierpnia danego roku kalendarzowego.

3. Realizacja zadania jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

4. Wniosek należy złożyć w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku, ul. Leśna 8, 62-004 Czerwonak.

 

III. ZASADY ORGANIZOWANIA DOWOZU PRZEZ GMINĘ

1. Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka  wskazanego we wniosku w sposób zapewniający udział ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu nauczania.

2. Uczniowie dowiezieni do szkoły wcześniej, niż przewiduje to plan zajęć zobowiązani są do skorzystania ze świetlicy szkolnej. Po zakończeniu zajęć uczniowie oczekujący na odwóz do domu są również zobowiązani do skorzystania ze świetlicy szkolnej.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek rodzica /opiekuna prawnego o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły/placówki oświatowej  zorganizowanego przez Gminę.

2. Wniosek rodzica /opiekuna prawnego o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły/placówki oświatowej środkami komunikacji publicznej/własnym samochodem.

3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

4. Aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

5. Zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły/placówki oświatowej.

 

V. INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku, ul. Leśna 8, 62-004 Czerwonak ( nr telefonu: 61 812 01 21).

 

VI. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wniosek rodziców/opiekunów prawnych o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły/placówki oświatowej zorganizowany przez Gminę
  2. Wniosek rodziców/opekunów prawnych o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły/placówki oświatowej środkami komunikacji publicznej/własnym samochodem

 

Skip to content