poniedziałek, 27 maja, 2024
Oświata w Czerwonaku

Pracownicy młodociani

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW


I. PODMIOTY UPRAWNIONE

 1. Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy pod warunkiem, że:

– pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada wymagane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

– młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin – zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt a).

II. PODSTAWA PRAWNA

 1. art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn.zm.);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232);
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1);
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis  w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9);
 6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1983).

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA

 1. Zawarcie z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Wójta Gminy Czerwonak – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5).
 2. Pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1).

IV. WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA JEDNEGO PRACOWNIKA

 1. Do 8 081 zł w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. Do 254 zł w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Od 1 stycznia 2013 r. kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

V. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW JAKO POMOC DE MINIMIS.

Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).
Pomoc de minimis w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną jednemu przedsiębiorstwu (w formie dotacji pieniężnej) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

VII. PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA:

Zgodnie z art. 35§3 Kpa – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  

VIII. TERMIN PRZEKAZANIA DOFINANSOWANIA

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

IX. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Czerwonak w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. INFORMACJA NA TEMAT OPŁAT:

Postępowanie nie podlega opłatom.

XI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku: ul. Leśna 8, 62 – 004 Czerwonak, tel. 61 81 20 121

XII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – wniosek pracodawcy o dofinansowanie młodocianego pracownika

Załącznik nr 2 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3 – instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza

Załącznik nr 4 – oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis / o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 5 – zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Załącznik nr 6 – instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Skip to content