poniedziałek, 22 lipca, 2024
Oświata w Czerwonaku
AktualnościDla nauczycieli

Gminny Dzień Edukacji

W dniu 10 października 2017 r., tuż przed Świętem Komisji Edukacji Narodowej, obchodziliśmy Gminny Dzień Edukacji, w którym udział wzięło ok. 250 pracowników oświaty i osób współpracujących na co dzień z placówkami oświatowymi. Gospodarzem gminnych obchodów był Pan Jacek Sommerfeld, Wójt Gminy Czerwonak. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość: Pan Waldemar Flugel, I zastępca Wójta Gminy Czerwonak, Pan Janusz Andrzejewski, II zastępca Wójta Gminy Czerwonak, Pani Ewa Banaszak i Pan Wojciech Skrzekut, zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Czerwonak.

Pan Wójt, w trakcie okolicznościowego przemówienia, podkreślił, jak odpowiedzialne i ważne zadania pełnią pracownicy gminnej oświaty, ile trudu i zaangażowania wkładają, aby jakość kształcenia była na najwyższym poziomie. Wymienił najważniejsze działania i inwestycje, które miały miejsce w ostatnim roku:

1. trochę statystyki:

placówki:

a) żłobki – 6 dla 159 dzieci (obecnie uczęszcza 144);

b) przedszkola – 12 dla 1191 dzieci (obecnie uczęszcza 1044):

– publiczne gminne – 4 dla 512 dzieci (obecnie uczęszcza 500),

– publiczne prowadzone przez osoby fizyczne – 2 dla 267 dzieci (obecnie uczęszcza 225),

– niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne – 6 dla 412 dzieci (obecnie uczęszcza 319);

c) szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi  – 5 dla 2588 uczniów;

zatrudnienie – 479 osób:

a) nauczyciele: 361 (dyplomowani: 32%, mianowani: 41%, kontraktowi: 22%, stażyści: 5%);

b) obsługa: 109;

c) administracja: 9;

2. przygotowanie do zmian organizacyjnych w oświacie od 1 września 2017 r.:

a) Reforma Oświaty – powołanie we wrześniu 2016 r. Gminnego Zespoły ds. Reformy Oświaty: spotkania z radami pedagogicznymi (7) i rodzicami (5):

– włączenie 2 gimnazjów w Czerwonaku i Koziegłowach do szkół podstawowych, z mocy prawa podobnie stało się w Bolechowie-Osiedlu,

– zmiana obwodów szkół w Koziegłowach i Kicinie – przekształcenie szkoły w Kicinie z 6-letniej w 8-letnią oznacza wzrost uczniów, co przy niezmienionych obwodach spowodowałoby dwuzmianowość szkoły, której bardzo nie chcemy,

– w każdej szkole podstawowej w Gminie Czerwonak uruchomiono oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich,

– w Koziegłowach musimy wybudować NOWĄ SZKOŁĘ! – zwiększająca się społeczność największej wsi w Gminie Czerwonak w najbliższym 2023-24 roku musi mieć nową placówkę;

b) zapewnienie miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci 3letnich:

– doprowadzenie do powstania 1 września 2017 r. nowego publicznego przedszkola Akademia Odkrywców w Bolechowie dla 105 dzieci,

– doprowadzenie do wyznaczenia gruntu pod budowę kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Koziegłowach dla 200 dzieci, z planowanym otwarciem od 1 września 2018 r.;

3. inwestowanie w oświatę:

a) wybudowanie i oddanie do użytku HALI SPORTOWEJ w Owińskach;

b) nowe boisko sportowe w Bolechowie-Osiedlu;

c) przeznaczanie dodatkowych, poza planem finansowym szkół, zaoszczędzonych środków budżetowych na pilne potrzeby remontowe, inwestycyjne i zakupy:

– II połowa 2016 r. – 400 000 zł,

– do 31 sierpnia 2017 r. – 900 000 zł,

– II połowa 2017 r. – ponad 200 000 zł;

d) skorzystanie z Budżetu Obywatelskiego:

– siłownia zewnętrzna i nowa salka fitness w SP Koziegłowy – 72 000 zł,

– altana integracyjna, ławki i zagospodarowanie pasa zieleni na boisku szkolnym w SP Czerwonak, plac zabaw w SP Owińska – 113 000 zł,

c) zapewnienie opieki prawnej dla potrzeb gminnej oświaty;

4. pozyskiwanie środków zewnętrznych:

a) środki unijne – dodatkowe 471 304,15 zł w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Koziegłowach na działania miękkie: wyposażenie w meble i sprzęt multimedialny, wzrost jakości oferty edukacyjnej, poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 50 przedszkolaków, wzrost kompetencji 15 nauczycieli;

b) udział w programach i projektach:

– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wszystkie gimnazja oraz 2 szkoły podstawowe w Czerwonaku i Koziegłowach na łączną kwotę – 50 480,00 zł,

– Bezpieczna + – 4 szkoły podstawowe – 32 000 zł,

– Gimnazjalista z pasją – wszystkie gimnazja – projekt w toku, już przeznaczono ok. 90 000 zł na wyposażenie klasopracowni,

– dodatkowe SKS dla dzieci mało aktywnych zorganizowane przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”  dla 135 uczniów w Kicinie, Koziegłowach i Bolechowie-Osiedlu,

– Polska Cyfrowa – włączenie wszystkich szkół podstawowych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej -szybki Internet, sieć światłowodowa,

– Aktywna Tablica – 70 000 zł do realizacji w październiku na zakup pomocy multimedialnych w szkołach podstawowych;

5. współpraca szkół z gminnymi jednostkami organizacyjnymi:

a) z GOPS – Sekcją Profilaktyki i Terapii – realizacja programów profilaktycznych dla uczniów,  nauczycieli i rodziców, finansowanie konferencji i warsztatów dla nauczycieli oraz diagnoz wśród uczniów;

b) ze Strażą Gminną i Policją – lekcje z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez pracowników;

6. współpraca szkół – powołanie Gminnych Zespołów Przedmiotowych – humanistycznego, matematycznego, przyrodniczego, języków obcych, nauczania wczesnoszkolnego, wychowania przedszkolnego oraz bibliotekarzy – nauczyciele gminnych placówek oświatowych spotykają się, dzielą wiedzą, przykładami praktyki szkolnej, uczestniczą w lekcjach otwartych;

7. doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydzielenie 0,2% z 1% środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w planie finansowym SAPO na samokształcenie się dyrektorów i nauczycieli wszystkich gminnych placówek oświatowych:

a) zaproszenie prof. Jacka Pyżalskiego z wykładem dla nauczycieli pt. Jak zmotywować   niezmotywowanych?;

b) zorganizowanie Gminnej Konferencji dla nauczycieli: analiza Gminnego Raportu na temat Zapobiegania przemocy i agresji w szkole: Od badania do działania;

c) podpisanie i realizacja Porozumienia o współpracy metodycznej dla nauczycieli Gminy Czerwonak z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, w ramach którego w ostatnim roku szkolnym odbywały się liczne warsztaty dla wszystkich nauczycieli w Gminie Czerwonak;

d) szkolenia dyrektorów:

– zmiany w oświacie po 31 marca 2017 r.,

– dokumentacja szkolna po 1 września 2017 r.,

– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

– Kontrola Zarządcza;

8. stawianie na elektronikę:

a) arkusz organizacyjny – obok organizacji szkoły stworzono podstawy planu finansowego, nadzorowane przez SAPO;

b) rekrutacja przedszkola – działa bez zarzutu, bardzo przejrzyście i transparentnie już drugi rok, jest wygodna dla wszystkich podmiotów;

9. organizowanie gminnych uroczystości oświatowych:

a) gminnej uroczystość wręczenia stypendiów wyróżniającym się uczniom,

b) Gminnego Dnia Edukacji;

10. portal oświatowy – mija rok od uruchomienia cieszącego się bardzo duża oglądalnością portalu oświatowego;

11. wspieranie sportu w placówkach oświatowych:

a) opracowanie kalendarza imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów,

b) zapewnienie środków finansowych na organizację imprez sportowych oraz transport na zawody,

c) powołanie klasy sportowej siatkarskiej w Szkole Podstawowej w Czerwonaku i klasy patronackiej piłki nożnej w Gimnazjum w Czerwonaku,

d) nieodpłatna nauka tenisa ziemnego dla 16 uczniów szkół podstawowych w Owińskach i Bolechowie-Osiedlu,

e) nieodpłatne lekcje golfa dla 40 uczniów z Owińsk i Bolechowa-Osiedla.

 

Kończąc, jeszcze raz podziękował za ogromne zaangażowanie i pracę oraz złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Życzenia pracownikom gminnej oświaty złożyli również  Pani Ewa Banaszak  i Pan Wojciech Skrzekut oraz Wojewoda Wielkopolski w przesłanym i odczytanym liście.

 

Święto Edukacji było okazją do wręczenia Nagród Wójta, które otrzymali:

nauczyciele (9 osób):

1. Elżbieta Burek – nauczycielka Gimnazjum w Czerwonaku, obecnie SP w Czerwonaku,

2. Hanna Miller – nauczycielka z Przedszkola nr 1 w Koziegłowach,

3. Katarzyna Nowaczyk – nauczycielka z SP w Koziegłowach,

4. Romana Orłowska – nauczycielka z SP w Czerwonaku,

5. Katarzyna Patuła – nauczycielka Przedszkola w Owińskach

6. Jolanta Przygocka – nauczycielka Gimnazjum w Koziegłowach, obecnie SP w Koziegłowach,

7. Natalia Sobczak – nauczycielka z Przedszkola nr 2 w Koziegłowach,

8. Bernadeta Wachowiak – nauczycielka SP w Kicinie,

9. Małgorzata Więckowska – nauczycielka ZS, obecnie SP w Bolechowie-Osiedlu;

dyrektorzy (4):

1. Ilona Illmer – dyrektor Gminnego Przedszkola w Czerwonaku,

2. Małgorzata Marciniak – dyrektor SP w Czerwonaku,

3. Karina Szatkowska – była dyrektor Gimnazjum w Czerwonaku, obecnie wicedyrektor w SP w Czerwonaku

4. Jarosław Kłosiński – dyrektor SP w Koziegłowach.

 

Zgodnie z art. 15 KN nauczyciele, którzy zdali egzamin i uzyskali w tym roku awans nauczyciela mianowanego:

1. Magdalena Nowaczyk – nauczycielka Przedszkola w Czerwonaku,

2. Magdalena Tomczak – nauczycielka SP w Koziegłowach,

3. Małgorzata Żak – nauczycielka SP w Kicinie,

złożyli uroczyste ślubowanie.

 

Spotkanie w gronie nauczycieli było również okazją do zapoznania obecnych z planami budowy kompleksu edukacyjno-sportowego na granicy 3 sołectw: Koziegłów, Kicina i Czerwonaka, o czym bardzo ciekawie opowiedział Pan Wójt.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, w której Pani Izabela Noszczyk, solistka Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi wystąpiła w monodramie Shirley Valentine.

Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek – ogromny, przepyszny tort.

DSC_2125 DSC_2124

DSC_2121 DSC_2120

DSC_2115 DSC_2102

DSC_2113 DSC_2099

DSC_2097 DSC_2089

DSC_2094 DSC_2086

DSC_2085 DSC_2080

DSC_2078 DSC_2070

DSC_2067 DSC_2060

DSC_2059 DSC_2054

DSC_2051 DSC_2042

DSC_2034 DSC_2033

DSC_2027 grupowe

grupowe bis

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content