poniedziałek, 22 lipca, 2024
Oświata w Czerwonaku
AktualnościSzkoła Podstawowa w Czerwonaku

Nabór na stanowisko sekretarza szkoły w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego

w Czerwonaku, ul. Rolna 8

ogłasza nabór na stanowisko sekretarza szkoły.

     

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1. wykonywanie wszelkich prac administracyjno-biurowych związanych z prowadzeniem sekretariatu szkoły;

2. prowadzenie ewidencji uczniów;

3. prowadzenie spraw osobowych nauczycieli i innych pracowników;

4. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej szkoły (m.in. SIO);

5. obsługa poczty elektronicznej w zakresie odbierania i wysyłania informacji;

6. składanie zapytań ofertowych, dokonywanie zakupów;

7. wykonywanie obowiązków pracownika składnicy akt.

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. wykształcenie wyższe;

3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

5. nieposzlakowana opinia;

 

Od kandydatów oczekujemy ponadto:

1. bardzo dobrej znajomości obsługi komputera oraz umiejętności posługiwania się programami pakietu MS Office;

2. komunikatywności, rzetelności, odpowiedzialności i kreatywności;

3. wysokiej kultury osobistej;

4. dobrej organizacji czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty (oferta):

1. życiorys (CV);

2. list motywacyjny;

3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4. kopie dokumentów potwierdzających stażpracy;

5. oświadczenie o:

– posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

– korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych;

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Termin składania dokumentów – do 8 lipca 2022 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły” bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8, 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty na adres: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku, ul. Rolna 8, 62 – 004 Czerwonak.

W razie przesłania przez kandydata dokumentów aplikacyjnych pocztą, za datę ich doręczenia do Szkoły uważać się będzie datę ich otrzymania. Dokumenty doręczone po upływie w/wym. terminu nie będą rozpatrywane.

Przesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

Procedura naboru:

  1. Kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych; osoby zakwalifikowane dopuszcza się do drugiego etapu;
  2. Kwalifikacja merytoryczna – rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku

 

Czerwonak, 20 czerwca 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content